Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

- személyes adatok kezelése az álláspályázatok tekintetében -

 

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (továbbiakban: MCC) az álláspályázatok tekintetében személyes adatokat kezel a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) meghatározottak szerint.

A Tájékoztató célja, hogy rögzítse az MCC részére megküldött önéletrajzokkal összefüggésben kezelt – az érintettől közvetlenül szerzett – személyes adatokat érintő adatvédelmi és -kezelési elveket, így az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az MCC által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor felhasznált és figyelembe vett jogszabályok és rövidítéseik:

Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR)

 

Fogalommeghatározások

A jelen Tájékoztató fogalmi rendszere megfelel a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

Amennyiben a mindenkori hatályos GDPR fogalommagyarázatai eltérnek jelen Tájékoztató fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadóak.

 

I. Adatkezelő, adatfeldolgozó és elérhetőségeik

Adatkezelő

név: Mathias Corvinus Collegium Egyesület

székhely: 400124 Kolozsvár, 1989. december 21. sugárút 60. szám

levelezési cím: 400095 Kolozsvár, Szentegyház (Iuliu Maniu) utca 6. szám

telefon: +40754054882

nyilvántartási szám: 36816647

képviseletre jogosult: Talpas Botond elnök

adatvédelmi kérdésekben: info@mcc.ro

  

II. Érintettek, kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja, módja, az adatok forrása, az adatok tárolásának időtartama

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

név; születési hely; születési idő; lakcím; e-mail cím; telefonszám, végzettséggel összefüggő adatok; ezeken túl minden olyan személyes adat melyeket a jelentkező az álláshirdetésre/ pályázatra történő jelentkezése során MCC részére benyújtott dokumentumokban (jelentkezés, önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok stb.) önkéntesen megadott; Kompetenciateszt eredménye

képfelvétel

munkaviszony létesítésére irányuló kiválasztásához szükséges belső humánpolitikai eljárás MCC általi lefolytatása, a jelentkezés meghiúsulása esetén az MCC jelentkezői adatbankjában történő nyilvántartás, a későbbiekben

a jelentkező szakmai tapasztalatainak, végzettségének megfelelő állásajánlat esetleges megküldése a jelentkező részére; munkaszerződés előkészítése, foglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatás biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás)

hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a jelentkezés elbírálásáról szóló értesítést követő fél év végéig, illetve a munkaszerződés megkötéséig

 

A megváltozott munkaképességű jelentkezők személyes adatainak kezelésére azonos előírások vonatkoznak, mint más jelentkezők személyes adatainak kezelésére, esetükben azonban bővebb lehet a kezelt személyes adatok köre, egyes speciális, a megváltozott munkaképességre vonatkozó egészségügyi különleges személyes adatok kezelése is történhet.

Az egészségi állapotra, krónikus betegségre, dohányzásra, káros szenvedélyre vonatkozó adatok különleges személyes adatoknak minősülnek, így ezekre vonatkozó adatszolgáltatás, adatkezelés csak a jelentkező írásbeli hozzájárulásán vagy törvényi rendelkezésen alapulhat.

Nyilatkozat a GDPR 13. cikk (1) f) pont tekintetében: harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra a személyes adatok.

A személyes adatok címzettjei és kategóriái: a személyes adatok – az MCC munkavállalóin kívül – nem kerülnek továbbításra .

Adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon.

Nyilatkozat a GDPR 13. cikk (2) e) pont tekintetében: a személyes adat szolgáltatása nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, szerződés kötésének nem előfeltétele, az érintett nem köteles a személyes adatokat megadni.

Nyilatkozat a GDPR 13. cikk (2) f) pont tekintetében: automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

Az MCC a kiválasztási eljárás során a jelentkezőket készség- és/vagy kompetenciatesztek kitöltésére kérheti fel.

Ezen tesztek kitöltése és az ezzel összefüggő (a kitöltött tesztekben szereplő adatok kezelésére vonatkozó) adatkezelés is csak és kizárólag az Érintettnek – a kitöltött tesztekben önkéntesen átadott személyes adatai MCC általi kezeléséhez történő – hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a.) pontjának megfelelően.

Az MCC tájékoztatja az érintetteket, hogy a készség- és/vagy kompetenciatesztek alapján profilalkotás történhet, amelynek során a személyes adatokat az érintetthez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használhatja.

A profilalkotás során alkalmazott logikára, ezen adatkezelés jelentőségére és az érintettre nézve várható következményeire vonatkozó információk: a felmérések eredménye a kiválasztás során a munkakörre a leginkább megfelelő pályázó kiválasztását támogatja.

A hozzájárulás önkéntességét az MCC akképpen biztosítja, hogy az érintettek valódi, befolyástól mentes döntési joggal rendelkezzenek a hozzájárulás megadását és visszavonását illetően. A hozzájárulás megtagadása az érintettekre nézve hátrányos következményekkel nem jár.

 

III. Az adatkezelés elvei

 1. Az MCC a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 2. Az MCC a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghatározottak alapján és célhoz kötötten kezeli, azon túl nem terjeszkedik.
 3. Amennyiben az MCC a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez – amennyiben az adatkezelésnek egyéb, a GDPR rendelkezéseiben meghatározott jogalapja nincsen – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 4. Az MCC a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó, rendelkezésre bocsátó személy felel.
 5. Az MCC az általa kezelt személyes adatokat kizárólag az érintett kifejezett és egyértelmű – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében adott – hozzájárulása esetén adja át harmadik személynek azzal, hogy az MCC jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, átadni, amely személyes adat továbbítására, átadására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az MCC-t felelősség nem terheli.
 6. Az MCC gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok biztonságát, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.
 7. Az MCC az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az MCC érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az MCC érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz.

 

IV. Az érintett jogai

  1. Az érintett a jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:
 • e-mail útján
 • postai úton
 • személyesen
   
  1. Az érintett jogai

2.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor kérheti, hogy az MCC tájékoztassa az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevekénységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, valamint az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjeiről, amennyiben az érintett személyes adatainak továbbítására kerül sor.

A fentiekkel összefüggésben az érintett jogosult a kezelt adatairól másolatot kérni. Az elektronikus úton benyújtott kérelem esetén MCC a kérelemben foglaltakat elsősorban elektronikusan (pdf formátumban) teljesíti, kivéve amennyiben az érintett kérelme ettől eltérő̋ kifejezett kérést nem tartalmaz.

Az MCC már most felhívja az érintett figyelmét arra, hogy amennyiben a fentiek szerinti hozzáférési jog hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az MCC jogosult a kérelem teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

2.2. A helyesbítéshez, módosításhoz való jog

Az érintett jogosult az MCC által kezelt személyes adatainak helyesbítését, módosítását, illetve kiegészítését kérni.

2.3. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az MCC rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az MCC akadályozná.

Az érintett jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

2.4. A törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Az érintett jogosult valamely vagy az összes személyes adatának törlését kérni.

Ebben az esetben az MCC a személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben

 • az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az MCC vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az MCC jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

A törlési kérelem megtagadásáról (pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez) az MCC minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére akként kerül sor, hogy a törlési igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A törlési jog gyakorlásán túlmenően az MCC a személyes adatot törli, amennyiben az adatkezelés jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.

2.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti amennyiben:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az MCC ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az MCC-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az MCC jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az MCC a korlátozással érintett személyes adatokat – a tárolás kivételével – nem kezeli, illetve csak annyiban kezeli, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárult, illetve ilyen hozzájárulás hiányában azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az MCC a korlátozás feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

2.6. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az MCC vagy harmadik személy jogos érdeke (kivéve a kötelező̋ adatkezelés), az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az MCC nem köteles helyt adni, ha bizonyítja, hogy

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés az MCC jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Az MCC az érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

2.7. Jogorvoslathoz való jog

Lásd VII. pont.

2.8. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Az MCC a fentiek szerint benyújtott kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, megtagadásáról, megteszi a szükséges intézkedéseket és tájékoztatja az érintettet. A kérelem elutasítása esetén a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.
 2. Az MCC minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

V. Adatvédelmi incidens

1. Az MCC az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

VI. A Tájékoztató módosítása

  1. Az MCC fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa azzal, hogy erről az érintettet a megadott elérhetőségén keresztül tájékoztatja.
  2. Amennyiben az érintett a módosítással nem ért egyet, úgy kérheti személyes adatainak törlését a IV. pontban foglaltak szerint.

 

VII. Jogérvényesítési lehetőségek, jogorvoslat

   1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel megkereshető az MCC, mint adatkezelő az I. pontban megjelölt elérhetőségeken.
   2. Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén jogosult a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni Romániában az Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării  Datelor cu Caracter Personal, cím: Bukarest, G-ral. Gheorghe Magheru sugárút 28-30 szám, 1 szektor, postai cód 010336, weboldal: https://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro kell a panaszt benyújtani.
   3. Az érintett az alábbi esetekben bírósághoz fordulhat:
      • jogsérelem esetén,
      • a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben,
      • ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik az előterjesztett panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A per elbírálása a https://www.curteadeapelcluj.ro/ hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató elérhető az MCC honlapján.

Az MCC fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató elérhető az MCC honlapján.

Az MCC fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja.