Kurzusok

A 2023/24-es tanév második félévében a következő kurzusok közül választhattak az iskolarendszeri képzés hallgatói:

Mozgóképkultúra

Médiaiskola

Oktató: Jakab-Benke Nándor filmkritikus, szerkesztő, filmkészítő, műfordító, filmklubkurátor

A kurzus célja rávezetni a hallgatókat az elmélyültebb filmnézésre, a kritikus gondolkodásmód és a filmről való (köz)beszéd fontosságára, gazdagítani mozgóképes kultúrájukat. A Mozgóképkultúra egy hibrid foglalkozás valahol a filmklub és a filmesztétikai kurzus között. A filmek nemcsak a hallgatók filmes műveltségét gazdagítják, hanem általános érvényű emberi értékekről is lehet beszélgetni általuk. Lépésről lépésre haladunk egy-egy új filmtörténeti puzzle-elem helyére rakásával, nem megfeledkezve arról, hogy ezeket a sokszor 60-80 éves műveket a mából is tudjuk élvezni és értékelni.

 

Ki miben hisz? A keresztény egyházak tanításainak összehasonlítása

Társadalom- és Történelemtudományi Iskola

Oktató: Dr. Koncz Attila teológus, kommunikációs szakember, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója

A kurzus célja, hogy segítsen eligazodni a különböző keresztény egyházak alapvető tanításában és ebből következő liturgikus gyakorlatában, valamint fejlessze a résztvevők vitakultúráját. Bemutatja az egyes keresztény teológiai iskolák fejlődésének legfontosabb mérföldköveit, tantételeik hasonlóságait és különbségeit. Összefoglalja azok zsidó vallási gyökereit és összefüggéseit, valamint röviden kitekint a muszlim hitben megjelenő keresztény elemekre. A kiválasztott tantételeken keresztül bepillantást enged a reformáció korabeli hitviták történetébe és módszertanába.

 

Regionális tanulmányok

Nemzetközi Kapcsolatok Iskola

Oktató: Dr. Manzinger Krisztián jogász, egyetemi adjunktus, Károli Gáspár Református Egyetem, tudományos segédmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A kurzus célja a világban zajló jelentősebb geopolitikai folyamatok alapszintű megismertetése a hallgatókkal. A hallgatók táguló körben haladva megismerkednek a Földünk aktuális geopolitikai folyamataival és egyes 21. századi konfliktusok jellemzőivel: először a Fekete-tenger térségét, majd a Közel-Kelet helyzetét vizsgálják. Az áttekintés során a hallgatók betekintést nyernek az USA és Kína külpolitikai törekvéseibe, továbbá megismerkednek egyes regionális hatalmak, így például Oroszország, Törökország, Irán és Szaúd-Arábia főbb célkitűzéseivel és azzal, hogy mindezek milyen hatással bírnak a világunk működésére és személyes életünkre.

 

Közép-Ázsia gazdasági és geopolitikai helyzete a 21. század első felében

Nemzetközi Kapcsolatok Iskola

Oktató: Veres Szabolcs, az MCC Külgazdasági Műhelyének kutatója

A kurzus célja, hogy a résztvevő hallgatók egy átfogó képet kapjanak Közép-Ázsiáról és a régió öt országáról Kazahsztánról, Kirgizisztánról, Tádzsikisztánról, Türkmenisztánról és Üzbegisztánról. Megismerkedve a térség geopolitikai helyzetével és a modern ellátási láncokban betöltött szerepével. A kurzus összetétele három témakört (blokkot) foglal magában. Az első blokkban Közép-Ázsia országainak a 1991-es függetlensége óta az ezredfordulót követő 2010-es évek elejéig eltelt időszaka kerül bemutatásra az általános gazdasági alapoktól kezdve, hogy hogyan is sikerült a régió országainak a szovjet gazdasági modelt átlépnie. A második blokk a régióval kapcsolatos gazdasági és nagyhatalmi érdekeket járja körbe. A harmadik blokk a régiónak a felértékelődött szerepét tárgyalja a modern ellátási láncok és az energetikai útvonalak szemszögéből.

 

A médiaműveltség alapjai jogi szemszögből

Jogi Iskola

Oktató: Dr. Székely János ügyvéd, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE 

A kurzus célja a résztvevők kritikus gondolkodásának fejlesztése elsősorban jogi tartalmú médiaközlemények értékelése során. Célja a hallgatók médiajártasságának, kritikus gondolkodásának fejlesztése, elsősorban a hagyományos és az online sajtóban található aktuális hírek tartalmának, valamint a médiaszolgáltatók politikai és ideológiai elkötelezettségének vizsgálatával.  A kurzus során a mindekori kitűzött időpontban éppen aktuális hírek kerülnek megvizsgálásra aszerint, ahogyan azok bemutatásra kerülnek, annak érdekében, hogy a médiaszolgáltatók (ideértve az elsősorban online sajtót is) tájékoztatási céljának és esetleges manipulációs szándékának módszerei, és azok eredményének potenciális jogkövetkezményei azonosíthatók legyenek.

 

The Kolozsvár Essay Club

Társadalom- és Történelemtudományi Iskola

Oktató: Dr. Calum T. M. Nicholson, az MCC és a Danube Institute vendégkutatója

The course will, in each seminar, introduce the group to an essay (typically 10-20 pages) which has both intellectual and aesthetic merit, and which touches on general themes and problems that are central to the human condition, transcendent of politics or contemporary preoccupations. The purpose will be to broaden their engagement with how they consider their place in the world, while simultaneously offering them an opportunity to practice and gain confidence in debating and discussing such themes in English.

 

Erdély gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténete

Szakmai kirándulás

Oktató: Dr. Hunyadi Attila Gábor, gazdaságtörténész, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karának oktatója

A kurzus célja tanulmányi kirándulások alkalmával tartott előadásokkal és interaktív foglalkozásokkal, vitákkal megismertetni-megérteni Erdély etnikai entitásainak, nemzeti kisebbségeinek, ezek elitjeinek, gazdasági-turisztikai, politikai és kulturális intézményeinek, valamint településhálózatainak történetét és jelenét. Helyszínen megismerni a jelenkori Erdély nemzeti kisebbségi közösségeinek, ideértve a magyar, szász, sváb és román, valamint az izraelita és örmény közösségek társadalom- és gazdaságtörténetének, politikai és művelődési helyzetének alapján a jelenlegi, XXI. század eleji Erdély közösségeinek létfeltételeit, hagyományait és lehetőségeit. A kirándulások alkalmával, Erdély és a vele szomszédos Bánság és Bukovina különböző közösségeinek reprezentatív helyszíneit, tájegységeit, városait, falvait, létesítményeit látogatjuk meg, út- és időközben az adott téma legfontosabb lexikális adatait ismertetve.

 

Román történészek a 20. századi Romániáról

Társadalom- és Történelemtudományi Iskola

Oktatók: Dr. Fodor János, a BBTE Történelem és Filozófia Karán működő Magyar Történeti Intézet oktatója; Dr. Novák Csaba Zoltán történész, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (ISPMN) vezetője, a Román Akadémia marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Kutatóintézetének tudományos munkatársa
Vendégoktatók: Dr. Marius Turda történész, Oxford Brookes University; dr. Constantin Iordachi történész, Közép-európai Egyetem; Dr. Cosmin Popa történész, a Román Akadémia Nicolae Iorga Intézetének kutatója; dr. Simion Gheorghiu történész, a Román Akadémia Nicolae Iorga Intézetének kutatója

A kurzus sajátos és kitűzött célja a romániai történelemszemlélet perspektívájának megismertetése a huszadik századi történelem és újabb irányzatok, generációk tükréből, román történészek által, a két világháború közötti időszakra vonatkozóan. Emellett szintén kitűzött cél a politikai és történelmi gondolkodás fejlesztése. A kurzus elsődleges célja oly módon bemutatni a huszadik századi, és ezen belül a két világháború közötti romániai történelmi eseményeket, ahogy azokat az új generációs román történészek kutatásaiból megismerhetjük, keresve a közös kapcsolódási pontokat, esetleg vitás kérdéseket. A kurzus román meghívott előadókat fogad, akik saját kutatási területükről is beszélnek román nyelven, így is kapcsolódva a hazai történeti vitakultúrához.

 

Kulcskérdések a kereskedelmi jogi intézmények történetében

Jogi Iskola

Oktató: Dr. Veress Emőd polgári jogász, egyetemi tanár, a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézetének igazgatója, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem társult oktatója

A kurzus célja a kereskedelmi jog egyes intézményeit – alapvetően a gazdasági társaságokat és az értékpapírokat – történeti kontextusba helyezve vizsgálni, a jelenleg hatályos szabályozások összehasonlító jogi elemzésével zárva az egyes témákat. Érintett témakörök: egyedi értékpapírok, tömegpapírok (részvény), a tőzsdék megjelenése, a társasági jellegű kooperáció típusai, a családi vállalatok sajátosságai, a fizetésképtelenégi jog múltja és jelene. A kurzus gyakorlatias jellegű: eredeti történelmi szövegekkel, szerződésekkel, értékpapírokkal, valamint fiktív, didaktikai célokat szolgáló dokumentumokkal is dolgozik, összekötve az elméletet a gyakorlattal. Érdekességként a jog és irodalom, jog és művészet, jog és közgazdaságtan interdiszciplináris szempontjai is megjelennek az előadásokban.

 

Focus on Georgia: A country struggling between Russia and the West as a new Iron Curtain rises

Médiaiskola

Oktató: Julius Strauss brit haditudósító, újságíró

The aim of the course is to investigate Georgia, a country that is on the fault line between East & West, Russia and its former empire, democracy and autocracy. The course will involve a one-week trip to Georgia led by the professor, Julius Strauss, war correspondent. During the trip the students will investigate recent Georgian history and its wars with Russia and Russian proxies, Georgian politics, Stalin and his place in history and present Georgia and the plight of refugees fleeing Russia and other areas. The course will be co-led by Thomas Dworzak, one of the leading photojournalists of his era who lived in Georgia for five years and published Kavkaz, a photo book still considered the best on the region. The professors will use their knowledge of Georgia, and Russia, to give added depth and context.

 

Mesterséges Intelligencia Etika

Közgazdasági Iskola

Oktató: Dr. Csala Dénes, a Lancasteri Egyetem és Bristoli Egyetem adjunktusa, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem társult oktatója

A kurzus célja bemutatni és megértetni ezen algoritmusok struktúráját, illetve külső szakértők segítségével betekintést nyerni a legmodernebb algoritmusok logikai szerkezetébe, felépítésébe. Mivel ezek az algoritmusok olykor helyettünk kell döntést hozzanak – lásd önvezető autó, metró – kifejezetten fontos, hogy milyen tanító adatsorokat használunk. Megtörténhet, hogy részrehajló algoritmusokat kreálunk, mivel az emberi torzításokat nehéz kiszűrni az betanító adatsorból. Ennek margóján egy kis MI-etikát is tanulunk majd.

 

Játékelmélet és haladó gépi tanulás: Megerősítéses tanulás

Közgazdasági Iskola

Oktató: Dr. Csala Dénes, a Lancasteri Egyetem és Bristoli Egyetem adjunktusa, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem társult oktatója

Ez a kurzus bevezetést nyújt a játékelmélet (game theory), az ügynökalapú modellezés (agent-based modelling) és a megerősítéses tanulás (reinforcement learning) alapvető fogalmaiba. A hallgatók megismerik ezeket a fogalmakat és gyakorlati alkalmazásukat különböző területeken, beleértve a közgazdaságtant, a biológiát és az informatikát. A kurzus magában foglalja többek között a rablódilemmát, a tit-for-tat és a Q-learning alapú algoritmusokat, és feltárja azok következményeit a döntéshozatalban és a stratégiai interakciókban.

 

Marosvásárhely fekete márciusa. Etnikai konfliktus Marosvásárhelyen, 1990

Társadalom- és Történelemtudományi Iskola

Oktató: Dr. Novák Csaba Zoltán történész, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (ISPMN) vezetője, a Román Akadémia marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Kutatóintézetének tudományos munkatársa

A kurzus a politikai és történelmi gondolkodás területén kíván ismereteket átadni és kompetenciákat fejleszteni. Alig némultak el 1989 decemberében a fegyverek, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a pihekönnyűnek vélt szabadság és az átmeneti időszak súlyos teherként nehezedik a romániai társadalomra. Ennek egyik igen érzékeny pontja volt a nemzetiségi kérdés és annak legfontosabb és legmediatizáltabb eseménye, a marosvásárhelyi „fekete márciusként” elhíresült etnikai konfliktus. A történtekről, elsősorban publicisztikai szinten két, etnikailag is jól elhatárolt diskurzus született, egy román és egy magyar. Az utóbbi években született néhány elemző munka is. Az előadó saját kutatásai alapján is bemutatja az eseményeket, azokat történelmi kontextusba helyezve. A kurzus érinteni fogja az előzményeket, az események tényszerű lefolyását, hosszú- és rövidtávú következményeit, aktuális értelmezéseit.

 

Műemlékvédelem, örökségvédelem: Alapfogalmak, elvek, társadalmi, gazdasági összefüggések

Társadalom- és Történelemtudományi Iskola

Oktató: Dr. Furu Árpád műemlékvédelmi mérnök, néprajzkutató, a BBTE posztgraduális képzéseinek oktatója

A kurzus célja az építészeti örökség értelmezése, a műemlékvédelem elméleti, filozófiai alapjainak ismertetése, az építészeti örökséggel kapcsolatos fogalomtár tisztázása, a műemlékvédelem és műemlékhelyreállítás alapfogalmainak és módszertanának ismertetése. A tantárgy biztosítja az építészeti környezet és történeti építészeti örökség értelmezésének képességét, és elvezet a műemlékvédelem gyakorlati következményei megértéséhez, azaz ahhoz, hogy miként befolyásolja az építészeti örökség egy közösség vagy etnikai csoport identitásának megerősítését, illetve miként járul hozzá a műemlékvédelmi tevékenység egy település vagy régió gazdasági életének fejlesztéséhez. A kurzus fejleszti azokat a kompetenciákat is, amelyek a településfejlesztéssel kapcsolatban álló döntéshozók építészeti örökséget érintő döntéseit optimalizálják.

 

Vállalati tanácsadás a gyakorlatban

Közgazdasági Iskola

Oktató: Kelemen Kincső, a BBTE Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Karának oktatója

A résztvevők a kurzus segítségével megértik és alkalmazzák a stratégiai gondolkodást az üzleti kihívások megoldásában, valamint képesek lesznek hatékony stratégiai tervek kidolgozására és végrehajtására vállalati környezetben. A kurzus során részletesen áttekintjük a stratégiaalkotás folyamatát, beleértve a helyzetfelmérést, a célok meghatározását, a stratégiai lehetőségek elemzését és a végrehajtási tervek kidolgozását. Emellett olyan eszközöket és módszereket is bemutatunk, amelyek segítenek a résztvevőknek az üzleti környezet változásainak kezelésében és az üzleti stratégia rugalmasságának biztosításában. A kurzus részeként a résztvevőknek lehetőségük lesz egy valós üzleti helyzetre vonatkozó stratégiai terv kidolgozására és bemutatására a vállalati képviselők számára, ami lehetővé teszi számukra a tanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását és a stratégiai gondolkodásmód fejlesztését.

 

Introduction to European Union Law

Jogi Iskola

Oktató: Dr. Gáspár-Szilágyi Szilárd jogász, a Birminghami Egyetem oktatója

The course has two main goals. The first is that students (regardless of their academic background) acquire basic legal knowledge of the European Union. The second goal is to give students the opportunity to improve their English language skills. The three-day course will be divided into three parts. On the first day, the students will familiarize themselves with the institutions and principles of the EU, the legal rules, and the procedures before the Court of Justice of the EU. The main topic of the second day is the internal market and EU substantive law, including the free movement of goods, people, services, and capital. On the third day, the students will learn about a less frequently taught area of EU Law, the Area of Freedom, Security, and Justice.

 

A vizuális kommunikáció fontossága az üzleti szférában

Médiaiskola

Oktató: Könczei Zsolt kommunikációs szakember

Az információszerzésünk legtöbb esetben teljesen a vizuális megjelenítésekre épül. Sokkal fogékonyabbak vagyunk a képi ingerek befogadására, épp ezért fontos vállalkozói szempontból megérteni, hogy melyek azok a döntések, amelyek befolyásolják egy szervezet vizuális jelenlétét a piacon, és hogy melyek azok a lépések, amelyek segítségével hatékonyabb vizuális kommunikátorok lehetünk.

 

​​Digitális kompetenciafejlesztés​

Oktató. Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő, az MCC vezető oktatója, a Pannon Egyetem Védelmi Oktatási és Kutatási Centrumának vezetője

A kurzus során részletesen átbeszéljük a digitális gazdaság működési mechanizmusait, a figyelemgazdaság és a figyelemelvonás alapjait és a legfőbb gazdasági manipulációs mechanizmusokat. Kitérünk mindennek a fiatalok mentális egészségére gyakorolt hatásaira, végül pedig gyakorlati megoldási javaslatokat adunk egy hatékony tanulási környezet és napi rutin kialakítására a digitális eszközök, személyes képernyők kapcsán.

 

Alkotmánymérnökség: Tervezd meg a tökéletes politikai rendszert!

Társadalom- és Történelemtudományi Iskola

Oktató: Csapodi Márton, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola hallgatója

Melyik a legjobb politikai rendszer? A kurzus ezt a kérdést próbálja megválaszolni – mégpedig a hallgatók aktív közreműködésével. A kurzus célja, hogy a hallgató képes legyen érvelni a politikai intézmények általa preferált kombinációja és típusai mellett (és ellen). Éppen ezért egy elképzelt alkotmányozási eljárás keretében kell a hallgatóknak megtervezniük az ideális politikai rendszert, miközben kifejtik a véleményüket a rendszerváltás és igazságtétel módjáról vagy éppen az alkotmányozási eljárás jellegéről. A hallgatók egymás érveire reagálva alakítják ki véleményüket az általuk legjobbnak tartott politikai berendezkedésről.

 

20. századi magyar történetpolitikai gondolkodás

Társadalom- és Történelemtudományi Iskola

Oktató: Dr. Gali Máté, az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskolájának kutatótanára

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a modern kori magyar történetpolitikai gondolkodás legfőbb sarokpontjainak számító művekkel és szerzőkkel, a történelmi Magyarország összeomlásától a rendszerváltoztatásig terjedő időszakban (1918–1989). Az eszmetörténeti jellegű kurzus során tömbösített formában tekintjük át, hogy a legkülönfélébb világnézeti színezetű magyar értelmiségiek (úgymint a polgári radikális Jászi Oszkár, a népiek közé sorolt Németh László, vagy éppen liberális–konzervatív Tellér Gyula) hogyan formálták a modern kori magyar történetpolitikai gondolkodást, illetve annak egyes részterületeit. A feladott kötelező olvasmányokon keresztül többek között olyan problémaköröket járunk körül, mint például hol van a magyarság helye Európában, mi a magyar, a határon túli magyar kisebbségek helyzete 1945 után.

 

100 év után (is) kutyaszorítóban – Kárpát-medencei magyar kisebbségi pártok összehasonlító elemzése

Társadalom- és Történelemtudományi Iskola

Oktató: Dr. Hajdú András politológus, az MCC Politikatudományi Műhelyének kutatótanára

A kurzus célja, hogy a hallgatóknak bemutassa a kárpát-medencei magyar kisebbségi érdeképviseletre szerveződött pártokat, valamint a stratégiaalkotásukat, döntéseiket meghatározó társadalmi, gazdasági és politikai környezetet. A kurzus 6 alkalma során a hallgatók megismerkednek a kárpát-medencei, kisebbségi érdekképviseltre szerveződött magyar pártok legfontosabb jellegzetességeivel, kihívásaival és eredményeivel. A kurzus alkalmain többek között a pártrendszerek, a politikai kampány, a választói magatartás, a politikai elit és a kormányzás, közpolitika alkotás jellegzetességeit vizsgáljuk, majd hasonlítjuk össze a tárgyalt pártok esetében.

 

Ki döntheti el, hogy mi az álhír? – Az online dezinformáció alkotmányos és szabályozási kérdései az Európai Unióban és tagállamaiban

Jogi Iskola

Oktató: Nemere Péter, az MCC Közjogi Központjának tagja

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az Európai Unió online dezinformációs szabályozását és annak kihívásait, különös tekintettel a definíciós nehézségekre, a tagállami és a szupranacionális szabályozás előnyeire és hátrányaira, valamint a különböző szintű normák kikényszeríthetőségére és a végrehajtásuk ellenőrzésére. A kurzus áttekintést nyújt az Európai Unió online dezinformációs szabályozásról, illetve esettanulmányok vizsgálatával egyes nemzeti szabályozási kérdéseket vizsgál, emellett bemutatja a dezinformáció (mint társadalmi jelenség) meghatározásának lehetséges módjait és alapjogi relevanciáját. Az elméleti alapozás után a hallgatók közös feldolgozáson keresztül megismerhetik, hogy az online dezinformáció szabályozásának részterületein milyen megoldásokat dolgoztak ki az egyes uniós tagállamok. A kurzus záróalkalmán a hallgatók egy szimulációs gyakorlat keretében, egy fiktív ország jogalkotási javaslata mellett és ellen érvelve alkalmazhatják a korábban tanultakat.

 

Keresztény civilizáció: Sarokpontok filmen

Jogi Iskola

Oktatók: Dr. Nagypál Szabolcs jogász, teológus, bölcsész, az MCC Jogi Iskola vezetője; Szőnyi László Gyula, az MCC Jogi Iskola oktatója; Fenyves Krisztián teológus, az MCC Jog és Társadalom Műhely doktorandusza

A keresztény civilizáció elmúlt kétezer éve korántsem tekinthető felhőtlennek. Kiemelkednek belőle különböző sarokpontok, amelyek rányomták a bélyegüket a hagyomány további fejlődésére. Ilyenek lehetnek természetesen az alapító történetei, hasonlóképpen a misszió eseményei, nagy szentek föllépése, az egyházszakadások, valamint a hitbéli megpróbáltatások időszakai. Ezeknek a filmes megformálásával foglalkozunk a tárgy során.

 

Keresztény államelméletek

Jogi Iskola

Oktató: Jancsó András, az MCC Jog és Társadalom Műhely kutatója, a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza

A tárgy célja, hogy a társadalomtudományok és a filozófia iránt érdeklődő hallgatókat bevezesse a keresztény államelméletek hagyományába és teret biztosítson a különböző megközelítések megvitatására. A kurzus során öt szerzőt középpontba helyezve tárjuk fel az államra vonatkozó keresztény politikai gondolkodás nagy hagyományait. Az ókeresztény kortól napjainkig az adott korszak kiemelkedő szerzőjének jelentős szövegén keresztül vizsgálunk mai is aktuális problémákat. Az egyistenhit politikai problémájától, Szent Ágoston nagyhatású munkáján keresztül jutunk el a középkori skolasztikus gondolkodásáig. Aquinói Szent Tamás munkáját követően a 19. század nagy pápájának, XIII. Leónak egy kevésbé ismert enciklikáján keresztül tárjuk fel a római katolikus egyház államformákra vonatkozó tanítását. A kurzust Joseph Ratzinger – a későbbi XVI. Benedek pápa – 1984-es, de a 21. században is aktuális előadásával zárjuk.

 

A gyártótól a fogyasztóig: Az áruforgalmazás jogi keretei

Jogi Iskola

Oktató:Dr. Menyhárd Attila, az MCC Modern Jogi Tanulmányok Műhelyének vezetője, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara listás választottbírója

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az áruk és szolgáltatások kereskedelmi láncolatának a jogi környezetét, elsősorban felelősségi és szerződési jogi szempontból. A kereskedelmi közvetítői jogviszonyok körében nemcsak a jogi szabályozási, hanem a szerződési környezet jellemző vonásait is megismerik. A gyártót és a forgalmazót terhelő felelősségi formákat is vizsgálja (termékfelelősség, szerződésszegésért való felelősség) a magyar és az európai jogi környezet tükrében. Áttekinti a kockázattelepítés szerződési jogi eszköztárát, a versenyjogi és a fogyasztóvédelmi jogsértés polgári jogi következményeit. Segít megérteni az áruforgalmazás kapcsán szerepet játszó, tipizálható (kereskedelmi ügynöki, bizományi, franchise és disztribútori) jogviszonyokat.

 

Az orosz külpolitika és geopolitika története

Nemzetközi Kapcsolatok Iskola

Oktató: Vigóczki Máté, az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskola Geopolitikai Műhelyének kutatója

A kurzus célja Oroszország nemzetközi szerepének, kihívásainak és a térségének fontosságának megismertetése. Oroszország megértését alapvetően az orosz állam fejlődésének kutatásával kezdeni. Ehhez az orosz birodalmi gondolkodás történetét vázolja fel először az oktató. Ezt követi a Szovjetunió rövid ismertetése, illetve annak átadása, milyen a mai megítélése az utódállamokban. Ezek alapján érthető meg a mai Oroszország működése is.

 

Advocacy and lobbying in the EU

Nemzetközi Kapcsolatok Iskola

Oktató: Dr. Máthé Réka Zsuzsánna, az MCC szenior kutatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének (EUSTRAT) tudományos munkatársa, a Sapientia EMTE adjunktusa

The aim of the course is to give students a first understanding of how civil society actors can influence European decision-making. Students will have to make ammendements to legislative proposals, negotiate with their colleagues and try to influence their decision making. This course aims to give students a good understanding of the various political opportunities offered by the structures of the European Union. Next, students will apply their newly gained knowledge on a specific policy area and will try out how the specific advocacy and lobbying methods would work.

 

Hogyan írjunk újságcikket: Az újságírás alapjai

Médiaiskola

Oktató: Kálnoky Boris újságíró, az MCC Média Iskola vezetője

A diákok betekintést nyernek a különböző műfajokba, médiumok működésébe. A végén minden diák (jó esetben) képes lesz egy „alapcikket” írni (tehát releváns témáról közérthetően összefogni a lényeget, alanyokat és szakértőket exkluzív módon idézve).

 

A vállalati kommunikáció világa, a világvállalatok kommunikációja a gyakorlatban

Médiaiskola

Oktató: Szilágyi Ágnes

A kurzus céljai: vállalati kommunikációs szakterület áttekintése, feladatai és elhelyezkedése a vállalati rendszerben; áttekintést adni a vállalati kommunikációról, felkészülés a következő részletesebb kurzusokra; a vállalati kommunikáció feladatainak, felelősségének, korlátainak megismerése; hatékonyság és hatás, együttműködés társszervezetekkel és külső partnerekkel.

 

Kríziskommunikáció - A krízis 50 árnyalata

Médiaiskola

Oktató: Szilágyi Ágnes, az MCC Média Iskola Vállalati Kommunikáció Műhely oktatója

A kurzus célja áttekintést adni a vállalatokat érintő krízishelyzetekről, alapszabályokról, lehetséges kezelési formákról, best és worst practice-ek bemutatása. A tananyag érinti a Corporate Management kompetenciák fejlesztését, és választ keres a következőkre: Hogyan ismerhető fel egy krízis? Mi az első teendő? Mit tegyünk, és mit ne tegyünk soha? Hogyan tudjuk lehetőséggé formálni a veszélyt?

 

A kreatív szemléletmód az új kutatások tükrében

Mindset Pszichológia Iskola

Oktató: Dr. Kanyaró Kinga pszichológus, coach, tréner, egyetemi adjunktus, a BBTE Alkalmazott Pszichológia Intézetének oktatója

A kurzus célja bemutatni egy új álláspontot a pszichológia szakirodalmából, mely jelenleg is fejlődik. A résztvevők rálátást kapnak egy olyan konstruktum megközelítésébe, mely kulcstényezője a mindennapoknak. Célja átadni és megismertetni a kreativitáskutatás jelen álláspontját, ezen belül a kreatív potenciál és szemléletmód kapcsolatának szemléltetése. Gyakorlati módszerekkel ismerkednek meg a résztvevők, melyek a kreatív szemléletmód mérését és fejlesztését célozzák.

 

Mentálhigiénés alapok. A testi–lelki–szellemi összhang megteremtése

Mindset Pszichológia Iskola

Oktató: Dr. Ferenczi Enikő mentálhigiénés szakember, a Kolozsvári Protestáns Teológia Intézet oktatója

A tananyag célja a mentálhigiénés ismeretek átadása előadások formájában, illetve ráépülő interaktív csoportmunkában, mely által fejlődik a résztvevők lélektani ismerete és önreflexivitása, továbbá betekintést nyernek a mentálhigiénés prevenció, konzultáció és csoportvezetés kompetenciáiba. Az alapvetéseket követően az egészség fogalmát járja körül testi–lelki–szellemi vonatkozásban, majd a prevenció és a család támogató hatásának tárgyalása után a közösségi mentálhigiéné, majd pedig a mentálhigiénés konzultáció és csoport tematikáit tárgyalja. 

 

Three Biggest Challenges of Western Civilization

Oktató: Dr. Michael Bonner történész, kormányzati kapcsolatokkal foglalkozó tanácsadó

This course is a brief overview of what civilization is, where it comes from, and what makes it fragile. Civilization will be contrasted with what came before it in the remote past, and with the state of anarchy and barbarism that follows its collapse. The history of Western civilization belongs to the same paradigm of ebb and flow that is found everywhere else, but in this course, we will look at the characteristics of the West that make it unique, and discover how some of its best features have become its worst flaws. We will trace the development of the West out of the wreckage of the Western Roman Empire, through the mediaeval world, down to the breakdown of the Reformation, and onwards to the Age of Discovery and Enlightenment and the present day. The intellectual turning-point that gave the West its extraordinary command of science and technology is also the origin of our contemporary challenges.

 

Modern Conservatism, Libertarianism, and Traditionalism

Oktató: Dr. John Rao, a St. John's Egyetem történelemtudományi docense, a Forum Romanum/Dietrich von Hildebrand Intézet igazgatója és az Una Voce America korábbi elnöke

Students will learn about modern conservatism, libertarianism, and traditionalism in their role as contrasts to the revolutionary changes affecting the western world since the latter part of the 18th century. They will see that although all three consider themselves to be anti-leftist movements, they differ enormously in their judgments on religious, political, social, and economic questions and often condemn one another’s specific positions. Although the course will “begin” in 1914, setting the stage for the world to come, it will nevertheless make ample reference to developments from the French Revolution onwards. It will make clear the way in which Traditionalists realized their difference with Conservatives during the nineteenth century, with Libertarianism, a phenomenon with which it could never have any agreement. In the third part of the course, the problem of American influence over both Conservatism and Libertarianism on the world-wide label will be addressed.

 

A bankok működése és jelentősége – Gyakorlati tapasztalatok és elméleti nézőpontok

Közgazdasági Iskola

Oktató: Bernáth Tamás, az MCC Üzleti Ismeretek Műhelyének előadója, közgazdász

A kurzus négy blokkból áll: a bankszektor történeti fejlődési útja, az út fontos mérföldkövei; a világ és Európa mai bankszektora, főbb adatok Magyarországról és Romániából; bankok belülről: mi a fontos a vezetőiknek, milyen ott dolgozni; a bankszektor jövője: kihívások a fintechtől a bitcoinig, AI-tól a P2P-ig.

 

50+ business models - Let’s build successful business models together

Közgazdasági Iskola

Oktató: Dr. Cséfalvay Zoltán, az MCC Next Technological Futures Központjának vezetője

After completing the course students will be able to: understand the main properties of business models, explain the basics of the classical models, understand the emergence of new digital business models, identify the main principles when it comes to developing a new business models. To some extent, business model innovations are more disruptive than the technological innovations. Hence, this short course offers an insight into the basic features of business models, analyses the most important models, and discuss their practical implementation.

 

Nudging: Theory and Practice

Közgazdasági Iskola

Oktató: Dr. Cséfalvay Zoltán, az MCC Next Technological Futures Központjának vezetője

Nudging (meaning as any aspect of choice architecture that alters people’s behaviour in a predicable way without forbidding any options or significantly changing their economic incentives) is now everywhere. Hence, this short course offers an insight into the theoretical foundation of nudging, and its practical implementation as well. After completing the course students will be able to: understand the basics of behavioural economics, and in particular the nudging; explain how behavioural insights could be applied for different purposes, particularly in government actions; understand how people behave in practice and how the choice architecture should be designed so that we can develop better policies and services; identify the main principles of nudging, such as Easy, Attractive, Timely and Social, and apply these in practical context; critically discuss the ideological background of nudging, the libertarian paternalism.

 

Vállalati döntések szűkös erőforrások esetében

Közgazdasági Iskola

Oktató: Kovács Zoltán közgazdász, az MCC Üzleti Ismeretek Műhelyének vezetője, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja

A kurzus segít megérteni, hogy hogyan is működik egy vállalati felsővezetői döntéshozatal, és egy gyakorlati példán keresztül mutatja be a szépségét és nehézségét. Az óra első felében áttekintjük a vállalati döntéshozatali szinteket és ezek egymáshoz való viszonyát. Ezt követően egy kitalált cég igazgatósági ülésén szimuláljuk a szűkös erőforrások elosztásának döntéshozatali mechanizmusát, nehézségeit. A diákok egy-egy felsővezető, IG tag, részvényesi képviselő bőrébe bújnak, és igyekeznek elérni saját előre meghatározott, mások előtt nem ismert céljaikat. A kurzus végén leszűrjük a tanulságokat, és megbeszéljük, hogy ki milyen startégiát alkalmazott sikerrel vagy sikertelenül.

 

Magyar–magyar gazdasági együttműködések a Kárpát-medencében

Közgazdasági Iskola

Oktatók: Pogácsás Péter, az MCC Közgazdasági Iskola Vállalkozáskutatási Műhelyének kutatója; Klauda Zalán, az MCC Közgazdasági Iskola és a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Intézetének is tudományos munkatársa; Czagány Botond, az MCC Közgazdasági Iskola Üzleti Ismeretek Műhely kutatója

A kurzus célja a Kárpát-medencei vállalatok tevékenységének vizsgálatához szükséges elméleti és módszertani alapok megismerése és azok gyakorlati alkalmazása. Az elmélet mellett, az MCC Üzleti Ismeretek és Vállalkozáskutatási műhelyeiben végzett kutatások alapján a hallgatók áttekintést kapnak a Kárpát-medencei gazdasági kapcsolatokról, az üzleti kapcsolatokat és fejlesztési támogatásokat feltáró kutatások értelmezésében. A kurzus az alábbi pillérekből áll: A vállalati kapcsolatok megismert helyzetének megbeszélése, tartalmi következtetések levonása; A vállalatok külpiaci terjeszkedésének vizsgálatára alkalmas elméleti keretrendszerek és kutatásmódszertanok megismerése; K8-as országok magyarok által lakott területeire irányuló magyar állami támogatások összehasonlítása és megtérülésének vizsgálata

 

Aktuális gazdasági és társadalmi folyamatok – avagy mit láthatunk, ha a hírek mögé nézünk?

Közgazdasági Iskola

Oktatók: Dr. Szepesi Balázs közgazdász, szociológus, a politikatudomány doktora, az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője; Aranyi-Aszalós Vivien nemzetközi tanulmányok szakértő, az MCC Vállalkozáskutatási Műhely junior kutatója

A kurzus a budapesti FOKK (Folyamatok, Okok, Következmények, Következtetések) című testvéréhez hasonlóan három céllal indul: Fejlessze a résztvevők tájékozódási képességét a fontos információk kiválasztásában és értelmezésében; Erősítse a mindennapi események és a gazdaságelméleti tudás összekapcsolásának készségeit; Rávilágítson néhány fontos és aktuális társadalmi és gazdasági folyamat hátterére.

 

Develent kurzusok:

·         Munkavállalói alapkompetenciák

·         Értékteli élet és tudatos jövőtervezés

·         Asszertivitás és konfliktuskezelés

·         Önbecsülés és érzelmi intelligencia

·         Bullying - Asszertivitás

·         Pszichológiai immunkompetenciák

·         Személyiség és önismeret

 

Vitaklub magyar, román és angol nyelven